Priznanje je u formi četiri koverte urađene u terakoti, od kojih je prva adresirana na ime dobitnika priznanja
(rad umetnika dr Vojislava Klačara)

Trofej je oblikovan kao svežanj od četiri pisma, i predstavlja četiri pisma koje je Hilda Dajč poslala iz logora na Starom sajmištu. U isto vreme, pisma predstavljaju reči svih drugih koji su ubijeni zajedno sa Hildom Dajč, i miliona ostalih žrtava Holokausta, upućene nama, u današnje vreme. Reči koje nam ostaju kao zalog da se žrtve nikada ne smeju zaboraviti, i da je na nama odgovornost da se Holokaust nikada više ne ponovi.

PRIZNANJE ”SEĆANJE NA HILDU DAJČ”

Organizacija i pravila

Udruženje „Sećanje na Hildu Dajč“, 5. mart 2022.

Kategorije

Priznanje „Sećanje na Hildu Dajč“ je godišnje priznanje koje se dodeljuje svake godine, jednom godišnje. Priznanje se dodeljuje u dve kategorije: Omladinsko priznanje za građansku odgovornost i društvenu svest, i Priznanje za izuzetan doprinos kulturi sećanja.

1. OMLADINSKO PRIZNANJE ”SEĆANJE NA HILDU DAJČ”
ZA ISKAZANU GRAĐANSKU ODGOVORNOST I DRUŠTVENU SVEST

Pod ”mladi” ili ”omladina” podrazumevamo osobe do 30 godina starosti. Dobitnik omladinskog priznanja može biti pojedinac, grupa ili organizacija iz Republike Srbije. Priznanje se dodeljuje za iskazanu posebnu ličnu i građansku odgovornost, društvenu svest, posvećenost, solidarnost i humanost, identifikaciju problema i pokretanje akcije, posebno u svojim lokalnim zajednicama.

Priznanje za mlade će posebno težiti da promoviše:

 • suočavanje sa društvenim izazovima koje predstavljaju ksenofobija, rasizam, diskriminacija i netolerancija;
 • negovanje aktivnog građanstva, pluralizma i konstruktivne kritičke diskusije koja vodi ka pronalaženju rešenja za prevazilaženje izazova i problema u lokalnim zajednicama;
 • vođenje sopstvenim primerom, iniciranje akcije i angažovanje drugih u aktivnostima koje imaju za cilj podršku ranjivim grupama u lokalnim zajednicama;

2. PRIZNANJE ”SEĆANJE NA HILDU DAJČ”
ZA IZUZETAN DOPRINOS KULTURI SEĆANJA

Priznanje za izuzetan doprinos u kulturi sećanja namenjeno je pojedincima, grupama, organizacijama ili institucijama iz Republike Srbije, ili iz drugih zemalja, koja su dala značajan doprinos negovanju, unapređenju i jačanju kulture sećanja na Holokaust u Republici Srbiji.

Priznanje u ovoj kategoriji posebno će težiti da:

 • podstakne unapređenje obrazovanja o Holokaustu u formalnom i neformalnom obrazovanju u Republici Srbiji po najvišim međunarodnim standardima kakve daje Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust IHRA, Unesko i Povelja Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava;
 • promoviše programe i aktivnosti u obrazovanju i sećanju na Holokaust koji doprinose suprotstavljanju antisemitizmu i anticiganizmu;
 • podrži borbu protiv poricanja, iskrivljavanja, manipulacije, trivijalizacije i politizacije Holokausta;
 • da promoviše identifikaciju i čuvanje podataka o Holokaustu i njihovo korišćenje za istraživanje i obrazovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou;
 • unapredi visoko obrazovanje i naučno istraživanje Holokausta;
 • promoviše smislenu kulturu sećanja, koja se bavi prošlošću na način koji promoviše demokratiju, građanska i ljudska prava, pluralizam i kritičko mišljenje, dok se suprotstavlja nacionalizmu, govoru mržnje, netoleranciji i diskriminaciji;

Udruženje „Sećanje na Hildu Dajč“

Udruženje „Sećanje na Hildu Dajč“ (reg. br. 28334630, PIB 112829420) je registrovano kao nezavisna neprofitna nevladina organizacija po zakonima i propisima Republike Srbije. Statut opisuje misiju i reguliše rad organizcije. Udruženje ima Skupštinu, Upravni odbor, jednog predsednika i dva potpredsednika.

Predsednik udruženja je Miško Stanišić. Dva potpredsednika su prof. dr Marko Šuica i Nevena Bajalica.

Priznanje Sećanje na Hildu Dajč je aktivnost koju vodi Udruženje.

Udruženje stoji iza ideje i ukupne organizacije, promocije i održivosti priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”. Udruženje je dužno i odgovorno da Priznanje ostane verno svojoj misiji i viziji, i vrednostima koje zastupa.

Udruženje organizuje proces i formira tela zadužena za realizaciju priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”.

Unutrašnja organizacija priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”

Priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč” je posebna aktivnost Udruženja. Organizovana je kao godišnji projekat sa posebnom unutrašnjom organizacijom i strukturom.

Priznanje ima permanentni Upravni odbor i Žiri koji se bira svake godine. U procesu učestvuju i mladi.

Organizacija Upravnog odbora priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”

Glavno telo zaduženo za praktičnu realizaciju Priznanja je Upravni odbor.

Upravni odbor Priznanja se sastoji se od 8-12 stalnih punopravnih članova. Lista članova Upravnog odbora je javna i dostupna je ovde.

Članom Upravnog odbora Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč” se postaje tako što Upravni odbor Udruženja poziva zapažene relevantne ličnosti, stručnjake, aktiviste i aktere da se kao punopravni članovi pridruže Upravnom odboru Priznanja.

Jedno mesto u Upravnom odboru rezervisano je za lice koje za punopravnog člana predlaže Savez jevrejskih opština Srbije.

Upravni odbor Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč” ima jednog predsednika. Predsednik predstavlja Upravni odbor.

Upravni odbor donosi odluke prostom većinom glasova kada na sastanku učestvuje najmanje jedna polovina punopravnih članova.

Upravni odbor Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč” može pozivati druge relevantne institucije, organizacije i pojedince iz Republike Srbije ili drugih zemalja da doprinesu radu Upravnog odbora kao stručni savetnici ili da učestvuju kao posmatrači.

Zadaci Upravnog odbora Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”

Osnovni zadaci Upravnog odbora su:

 • Objavljivanje javnog poziva za predlaganje kandidata u dve kategorije Priznanja;
 • Prikupljanje predloga i analiza predloženih kandidata;
 • Odabir tri konačna kandidata po kategoriji (tri kandidata za Omladinsko priznanje i tri za Priznanje za izuzetan doprinos kulturi sećanja);
 • Predlaganje, izbor i formiranje Žirija;
 • Predstavljanje informacija o kandidatima Žiriju kao i motivacija izbora finalnih kandidata;
 • Provera da Žiri radi u skladu sa ranije opisanim principima, vrednostima i zadatim pravilima;
 • Primanje, odobravanje i objavljivanje glasova Žirija;
 • Promovisanje i organizovanje ceremonije dodele Priznanja;

Žiri

Osoba može biti član žirija ako prihvati principe, vrednosti i pravila Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”.

Član Žirija može biti srpski ili strani državljanin.

Pravo da budu punopravni članovi Žirija imaju i članovi Upravnog odbora Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”.

Poželjno je da su članovi Žirija javne ličnosti i osobe koje mogu doprineti dodatnoj pažnji javnosti ili na drugi način doprinetu kvalitetu i promociji Priznanja.

Žiri predaje ukupno pet glasova.

Žiri se sastoji od sledećih članova:

 • član 1 je predsednik Upravnog odbora Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”;
 • član 2 je dobitnik prošlogodišnjeg priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč” za dorpinos kulturi sećanja;
 • član 3 dobitnik prošlogodišnjeg omladinskog priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”;
 • član 4 po pozivu (menja se svake godine);
 • član 5 po pozivu (menja se svake godine);

Svake godine, kompletan žiri treba da se konstituiše najkasnije do 15. marta.

Nakon konstituisanja, žiri će proučiti predložene kandidature i doneti odluku do 30. aprila. Ovo uključuje i glasanje mladih.

Svi članova žirija glasaju za obe kategorije priznanje.

Odluka se donosi prostom većinom – pobednik je kandidat sa više glasova od ostalih;

Predsednik Upravnog odbora Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč” koji je ujedno član Žirija prikuplja glasove i predstavlja rezultate Upravnom odboru Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč”;

Žiri objavljuje rezultate na posebnoj svečanosti kada se dodeljuje priznanje.

Nakon dodele Priznanja Žiri je završio sa radom i raspušten je.

Glas mladih

Glas mladih će biti rezultat posebnog projekta sa fokusom na mlade ili buduće nastavnike u obrazovanju o Holokaustu.

Projekat se sprovodi sa ciljem da se mladi kroz upoznavanje sa tematikom kulture sećanja lično angažuju, da se razvija kulturu dijaloga, pluralizam, stimuliše kritičko mišljenje i razvijaju demokratske kompetncije.Na kraju procesa učesnici projekta učestvovaće u glasanju za omladinsko priznanje ”Sećanje na Hildu Dajč”, čime daju ”Glas mladih” jednom od kandidata. Odluka se donosi prostom većinom – pobednik je kandidat sa više glasova od ostalih.

Projekat sa mladima se može realizovati na lokalnom, nacionalnom ili međunarodnom planu.

Svečana dodela Priznanja

10. maja 1942. godine u kamionu pokretnoj gasnoj komori Dušegupki ubijena je poslednja grupa jevrejskih zatočenika Jevrejskog logora na Starom sajmištu. Time je Holokaust okončan na delu teritorije današnje Srbije koji je za vreme rata bio pod direktnom vojnom upravom nemačkih okupacionih vlasti. Odlukom Skupštine grada Beograda, 10. maj je proglašen Danom sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu.

Svečana dodela priznanja biće svake godine obavljena u prvu nedelju pre 10. maja.
(U slučaju da je ova nedelja 9. maj, Dan pobede ili Uskrs, ceremonija dodele priznanje će se održati nekog drugog dana. U tom slučaju, Upravni odbor Priznanja ”Sećanje na Hildu Dajč“ odlučuje o alternativnom datumu.)

Svečana dodela priznanja održavaće se u Beogradu. Događaj je javan.

Na ceremoniju će biti pozivani predstavnici Vlade, gradske uprave Grada Beograda, stranih ambasada, jevrejske zajednice, romske zajednice, drugi uvaženi gosti, kao i mediji i štampa.

Dobitnicima će biti uručeni sertifikat i simbolično priznanje (trofej).

Ako je Glas mladih (glas međunarodnih studenata) pripao kandidatu koji nije osvojio priznanje, ovom kandidatu će biti uručena posebna povelja ”Glas mladih”.

Forma trofeja

Trofej je dizajnirao dr Vojislav Klačar, vizuelni umetnik, profesor Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu i predsednik Udruženja likovnih umetnika Srbije ULUS.

Trofej je oblikovan kao svežanj od četiri pisma, i predstavlja četiri pisma koje je Hilda Dajč poslala iz logora na Starom sajmištu. U isto vreme, pisma predstavljaju reči svih drugih koji su ubijeni zajedno sa Hildom Dajč, i miliona ostalih žrtava Holokausta, upućene nama, u današnje vreme. Reči koje nam ostaju kao zalog da se žrtve nikada ne smeju zaboraviti, i da je na nama odgovornost da se Holokaust nikada više ne ponovi.

Proces:

8. dec:
RASPISAN JAVNI POZIV

8. dec 2022 – 15. apr:
PREDLOZI KANDIDATA SE PRIKUPLJAJU

15. mart:
OBJAVLJEN SASTAV ŽIRIJA

15. apr:
ZAKLJUČENA LISTA KANDIDATA

15 – 30. apr:
ŽIRI RAZMATRA PREDLOGE

01. maj:
ŽIRI DONOSI ODLUKU

Nedelja pre 10. maja:
SVEČANA DODELA PRIZNANJA